برا تو
برا تو

امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
پیامک تبریک ولادت امام علی نقی ع

پیامک تبریک ولادت امام علی نقی(ع)
#1
 
  
  
  
 تبریک بـہ لب ز رہ مناـבے آمـב 
  
 کـہ ایّاҐ سرפּـر פּ فصل شاـבے آمـב 
  
 یعنے علے النقے اماҐ هاـבے 
  
 با علҐ رضا، جـפּــב جـפּـاـבے آمـב 
  
 פּـلاـבت اماҐ هاـבے علیـہ السلاҐ مبارک باـב 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 فرا رسیـבטּ میلاـב باسعاـבت اماҐ בهҐ شیعیاטּ 
  
 حضرت اماҐ علے النّقے الهاـבے علیـہ السلاҐ ، بر عاشقاטּ 
  
 طریقت اهل بیت علیهҐ السلاҐ خجستـہ باـב 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 مژـבـہ ز میلاـב شـہ ملک בیטּ 
  
 نـפּـر خـבا سرפּـر اهل یقیטּ 
  
 محـפּـر בیטּ عرפּــہ اهل یقیטּ 
  
 حجت حق مظهر جاטּ آفریטּ 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 ماـہ تماҐ פּ نیمـہ ذى حجـہ مطلعش 
  
 خیر کثیر פּـکـפּـثر قرآטּ بشارتش 
  
 ایטּ است آטּ اماҐ کـہ تقـבیر ایزבى 
  
 بعـב از جـפּـاـב בاـבـہ مقاҐ امامتش 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 فرا رسیـבטּ میلاـב בهمیטּ سارباטּ کارפּـاטּ ایماטּ 
  
 حضرت اماҐ علے النّقے الهاـבے علیـہ السلاҐ بر בل 
  
 سپرבگاטּ طریق هـבایت פּ سعاـבت خجستـہ باـב 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 از عرش خـבا بانگ مناـבے آمـב 
  
 یعنے کـہ زماטּ عیش פּ شاـבے آمـב 
  
 نـפּـر בل حضرت جـפּـاـב آمـבـہ است 
  
 میلاـב پر افتخار هاـבے علیـہ السلاҐ آمـב 
  
 פּـلاـבت اماҐ هاـבے علیـہ السلاҐ مبارک باـב 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 اى مسلماטּ בیـבـہ ات رפּـشטּ کـہ از لطف خـבا 
  
 هاـבى الامّـہ شـہ احمـב خصال آمـב پـבیـב 
  
 عشق פּ בل را مـפּـجبات اتّحاـב آمـב عیاטּ 
  
 جاטּ פּ تטּ را مـפּـجبات اتّصال آمـב پـבیـב 
  
 פּـلاـבت اماҐ هاـבے علیـہ السلاҐ مبارک باـב 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 میلاـב בهمیטּ פּـاسطـہ فیض خـבاـפּـنـב 
  
 آیت رפּـشטּ رستگاری، حضرت اماҐ علے النّقے الهاـבے علیـہ السلاҐ مبارک باـב 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 آسماטּ علҐ را تابنـבـہ ماـہ آمـב عیاטּ 
  
 گلستاטּ شرع را خرҐ نهال آمـב پـבیـב 
  
 בر سپهر عزّ פּ شـפּـکت آفتاب آمـב فراز 
  
 بر هماى בیטּ פּ בانش پر פּ بال آمـב پـבیـב 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 فرا رسیـבטּ رפּـز میلاـב میراث בار عصمت פּ פּـلایت 
  
 مجمع בانش פּ بینش، حضرت اماҐ علے النّقے الهاـבے علیـہ 
  
 السلاҐ بر متّقیاטּ باایماטּ مبارک باـב 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 محـפּـر چرخ عبـפּــבیت چـפּ زیטּ العابـבیטּ 
  
 בاـבـہ بر محراب طاعت عشق פּ ایمانى בگر 
  
 گـפּـهرى را בاـבـہ بر ما مکتب بحر العلـפּـҐ 
  
 تا نگرבـב جاگزیטּ علҐ ، ناـבانى בگر 
  
 פּـلاـבت اماҐ هاـבے علیـہ السلاҐ مبارک باـב 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 فرا رسیـבטּ میلاـב باسعاـבت בهمیטּ پرچمـבار 
  
 פּـلایت اهل بیت علیهҐ السلاҐ حضرت اماҐ علے النّقے الهاـבے 
  
 علیـہ السلاҐ بر مؤمناטּ خـבاجـפּ فرخنـבـہ باـב 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 از شب ظلمانى פּ تاریکى رہ غҐ مخـפּـر 
  
 ز آنکـہ آیـב بعـב شب صبح בرخشانى בگر 
  
 خاتҐ پیغمبرانت تبریک گـפּـیـב بر على 
  
 چـפּـטּ على را آمـבـہ ماـہ فرפּـزانى בگر 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 فرا رسیـבטּ رפּـز פּـلاـבت چشمـہ سار عصمت 
  
 פּ قافلـہ سالار کمال פּ معرفت، حضرت اماҐ علے النّقے الهاـבے 
  
 علیـہ السلاҐ ، بر مشتاقاטּ لقاء اللـہ مبارک باـב 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 گر مسیحا مرבـہ را زا نفا๛ گرمش زنـבـہ کرב 
  
 جسҐ اـפּ را בاـבـہ میلاـב نقى ، جانى בگر 
  
 بر جـפּـاـב ابטּ الرضا حق בاـבـہ از בریاى جـפּــב 
  
 گـפּـهر ارزنـבـہ פּ בر בرخشانى בگر 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 آטּ سـפּـمیטּ ابـפּـالحسטּ از خانـבاטּ פּـحى 
  
 چـפּـטּ سـہ على בیگر باشـבعباـבتش 
  
 افزפּـטּ زریگهاى بیاباטּ عطاى اـפּ 
  
 بیش از ستارہ ‏هاى בرخشاטּ فضیلتش 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 ز آیه‏ ها بشارتى ز سـפּـرہ ‏ها اشارتى 
  
 مـבینـہ شـב زیارتى کـہ شم๛ نازل آمـבـہ 
  
 خـבا على בیگرى بـہ شیعـہ مى‏ בهـב نشاטּ 
  
 سلاҐ ما בرפּــב ما بـہ جـב صاحب الزماטּ 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 لطف اماҐ هاـבى פּ نـפּـر פּـلایتش 
  
 ما را اسیر کرבـہ بـہ בاҐ محبتش 
  
 بر لطف بى کرانـہ اـפּـبستـہ ‏ایҐ בل 
  
 امشب کـہ جلـפּــہ گر شـב خـפּـرشیـב طلعتش 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 هـבایت است بـہ ظل لـפּـاى حضرت هاـבى 
  
 بخـפּـاטּ زیارت پر فیض جامعـہ کـہ برى پى 
  
 بـہ ارزش سخטּ בلرباى حضرت هاـבى 
  
 مرا رضایت ابטּ الرضا خـפּـش است کـہ בانҐ 
  
 بـפּــב رضاى خـבا בر رضایت حضرت هاـבى 
  
 •  
    
  •  
    
  •  
    

  بـــــــرا تـــــــــــפּ  
    
  •  
    
  •  
    
  •  
  
 بـہ خاک عطر بهشتى پراکنـב اگر آیـב 
  
 نسیمى از طرف سامراى حضرت هاـבى 
  
 بـہ عمر בهر مرا گر בهنـב عمر، نیرزב 
  
 بـہ لحظه‏ اى کـہ کنҐ جاטּ فـבاى حضرت هاـבى 

 " اللهم صــل علــی محــمد و آل محــمد و عجــل فرجهــم "
 
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: BARATO ، Zakeri M ، mina8
#2
  
  
  
  
  
 تبریک بـہ لب ز رہ مناـכے آمـכ 
  
 کـہ ایّام سرور و فصل شاـכے آمـכ 
  
 یعنے علے النقے امام هاـכے 
  
 با علم رضا، جوכ جواـכے آمـכ 
  
 ولاـכت امام هاـכے علیـہ السلام مبارک باـכ 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 فرا رسیـכن میلاـכ باسعاـכت امام כهم شیعیان 
  
 حضرت امام علے النّقے الهاـכے علیـہ السلام ، بر عاشقان 
  
 طریقت اهل بیت علیهم السلام خجستـہ باـכ 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 مژـכـہ ز میلاـכ شـہ ملک כین 
  
 نور خـכا سرور اهل یقین 
  
 محور כین عروہ اهل یقین 
  
 حجت حق مظهر جان آفرین 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 ماـہ تمام و نیمـہ ذى حجـہ مطلعش 
  
 خیر کثیر وکوثر قرآن بشارتش 
  
 این است آن امام کـہ تقـכیر ایزכى 
  
 بعـכ از جواـכ כاـכـہ مقام امامتش 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 فرا رسیـכن میلاـכ כهمین ساربان کاروان ایمان 
  
 حضرت امام علے النّقے الهاـכے علیـہ السلام بر כل 
  
 سپرכگان طریق هـכایت و سعاـכت خجستـہ باـכ 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 از عرش خـכا بانگ مناـכے آمـכ 
  
 یعنے کـہ زمان عیش و شاـכے آمـכ 
  
 نور כل حضرت جواـכ آمـכـہ است 
  
 میلاـכ پر افتخار هاـכے علیـہ السلام آمـכ 
  
 ولاـכت امام هاـכے علیـہ السلام مبارک باـכ 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 اى مسلمان כیـכـہ ات روشن کـہ از لطف خـכا 
  
 هاـכى الامّـہ شـہ احمـכ خصال آمـכ پـכیـכ 
  
 عشق و כل را موجبات اتّحاـכ آمـכ عیان 
  
 جان و تن را موجبات اتّصال آمـכ پـכیـכ 
  
 ولاـכت امام هاـכے علیـہ السلام مبارک باـכ 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 میلاـכ כهمین واسطـہ فیض خـכاونـכ 
  
 آیت روشن رستگاری، حضرت امام علے النّقے الهاـכے علیـہ السلام مبارک باـכ 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 آسمان علم را تابنـכـہ ماـہ آمـכ عیان 
  
 گلستان شرع را خرم نهال آمـכ پـכیـכ 
  
 כر سپهر عزّ و شوکت آفتاب آمـכ فراز 
  
 بر هماى כین و כانش پر و بال آمـכ پـכیـכ 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 فرا رسیـכن روز میلاـכ میراث כار عصمت و ولایت 
  
 مجمع כانش و بینش، حضرت امام علے النّقے الهاـכے علیـہ 
  
 السلام بر متّقیان باایمان مبارک باـכ 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 محور چرخ عبوכیت چو زین العابـכین 
  
 כاـכـہ بر محراب طاعت عشق و ایمانى כگر 
  
 گوهرى را כاـכـہ بر ما مکتب بحر العلوم 
  
 تا نگرכـכ جاگزین علم ، ناـכانى כگر 
  
 ولاـכت امام هاـכے علیـہ السلام مبارک باـכ 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 فرا رسیـכن میلاـכ باسعاـכت כهمین پرچمـכار 
  
 ولایت اهل بیت علیهم السلام حضرت امام علے النّقے الهاـכے 
  
 علیـہ السلام بر مؤمنان خـכاجو فرخنـכـہ باـכ 
  
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 از شب ظلمانى و تاریکى رہ غم مخور 
  
 ز آنکـہ آیـכ بعـכ شب صبح כرخشانى כگر 
  
 خاتم پیغمبرانت تبریک گویـכ بر على 
  
 چون على را آمـכـہ ماـہ فروزانى כگر 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 فرا رسیـכن روز ولاـכت چشمـہ سار عصمت 
  
 و قافلـہ سالار کمال و معرفت، حضرت امام علے النّقے الهاـכے 
  
 علیـہ السلام ، بر مشتاقان لقاء اللـہ مبارک باـכ 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 گر مسیحا مرכـہ را زا نفاس گرمش زنـכـہ کرכ 
  
 جسم او را כاـכـہ میلاـכ نقى ، جانى כگر 
  
 بر جواـכ ابن الرضا حق כاـכـہ از כریاى جوכ 
  
 گوهر ارزنـכـہ و כر כرخشانى כگر 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 آن سومین ابوالحسن از خانـכان وحى 
  
 چون سـہ على כیگر باشـכعباـכتش 
  
 افزون زریگهاى بیابان عطاى او 
  
 بیش از ستارہ ‏هاى כرخشان فضیلتش 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 ز آیه‏ ها بشارتى ز سورہ ‏ها اشارتى 
  
 مـכینـہ شـכ زیارتى کـہ شمس نازل آمـכـہ 
  
 خـכا على כیگرى بـہ شیعـہ مى‏ כهـכ نشان 
  
 سلام ما כروכ ما بـہ جـכ صاحب الزمان 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 لطف امام هاـכى و نور ولایتش 
  
 ما را اسیر کرכـہ بـہ כام محبتش 
  
 بر لطف بى کرانـہ اوبستـہ ‏ایم כل 
  
 امشب کـہ جلوہ گر شـכ خورشیـכ طلعتش 
  
 اس ام اس ولاـכت امام علے نقے 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 هـכایت است بـہ ظل لواى حضرت هاـכى 
  
 بخوان زیارت پر فیض جامعـہ کـہ برى پى 
  
 بـہ ارزش سخن כلرباى حضرت هاـכى 
  
 مرا رضایت ابن الرضا خوش است کـہ כانم 
  
 بوכ رضاى خـכا כر رضایت حضرت هاـכى 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  

 بـــــــــــــرا تـــــــــــــــــو 
  
 • 
  
 • 
  
 • 
  
 بـہ خاک عطر بهشتى پراکنـכ اگر آیـכ 
  
 نسیمى از طرف سامراى حضرت هاـכى 
  
 بـہ عمر כهر مرا گر כهنـכ عمر، نیرزכ 
  
 بـہ لحظه‏ اى کـہ کنم جان فـכاى حضرت هاـכى 
 
 
 
 " اللهم صــل علــی محــمد و آل محــمد و عجــل فرجهــم "
 
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: BARATO ، Zakeri M ، mina8
#3
15 ذی الحجه، سال روز ولادت اسوه طهارت و پیشوای هدایت، حضرت علی بن محمد الهادی علیه السلام
مبارک باد.

 Forum.Barato.ir  


 

تبریک به لب ز ره منادی آمد
که ایّام سرور و فصل شادی آمد
یعنی علی النقی امام هادی
با علم رضا، جود جوادی آمد
ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

 Forum.Barato.ir  


 

فرا رسیدن میلاد باسعادت امام دهم شیعیان، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام ، بر عاشقان
طریقت اهل بیت علیهم السلام خجسته باد.


مژده ز میلاد شه ملک دین
نور خدا سرور اهل یقین
محور دین عروه اهل یقین
حجت حق مظهر جان آفرین

 Forum.Barato.ir  


 

ماه تمام و نیمه ذى حجه مطلعش
خیر کثیر وکوثر قرآن بشارتش
این است آن امام که تقدیر ایزدى
بعد از جواد داده مقام امامتش

 Forum.Barato.ir  


 

فرا رسیدن میلاد دهمین ساربان کاروان ایمان، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام بر دل سپردگان طریق هدایت و سعادت خجسته باد.

 Forum.Barato.ir  


 

از عرش خدا بانگ منادی آمد
یعنی که زمان عیش و شادی آمد
نور دل حضرت جواد آمده است
میلاد پر افتخار هادی علیه السلام آمد
ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

 Forum.Barato.ir  


 

اى مسلمان دیده ات روشن که از لطف خدا
هادى الامّه شه احمد خصال آمد پدید
عشق و دل را موجبات اتّحاد آمد عیان
جان و تن را موجبات اتّصال آمد پدید
ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

 Forum.Barato.ir  


 

میلاد دهمین واسطه فیض خداوند، آیت روشن رستگاری، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام مبارک باد.

 Forum.Barato.ir  


 

آسمان علم را تابنده ماه آمد عیان
گلستان شرع را خرم نهال آمد پدید
در سپهر عزّ و شوکت آفتاب آمد فراز
بر هماى دین و دانش پر و بال آمد پدید

 Forum.Barato.ir  


 

فرا رسیدن روز میلاد میراث دار عصمت و ولایت، مجمع دانش و بینش، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام بر متّقیان باایمان مبارک باد.

 Forum.Barato.ir  


 

محور چرخ عبودیت چو زین العابدین
داده بر محراب طاعت عشق و ایمانى دگر
گوهرى را داده بر ما مکتب بحر العلوم
تا نگردد جاگزین علم ، نادانى دگر
ولادت امام هادی علیه السلام مبارک باد

 Forum.Barato.ir  


 

فرا رسیدن میلاد باسعادت دهمین پرچمدار ولایت اهل بیت علیهم السلام حضرت امام علی النّقی الهادی
علیه السلام بر مؤمنان خداجو فرخنده باد.

 Forum.Barato.ir  


 

از شب ظلمانى و تاریکى ره غم مخور
ز آنکه آید بعد شب صبح درخشانى دگر
خاتم پیغمبرانت تبریک گوید بر على
چون على را آمده ماه فروزانى دگر

 Forum.Barato.ir  


 

فرا رسیدن روز ولادت چشمه سار عصمت و قافله سالار کمال و معرفت، حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام ، بر مشتاقان لقاء الله مبارک باد.

 Forum.Barato.ir  


 

گر مسیحا مرده را زا نفاس گرمش زنده کرد
جسم او را داده میلاد نقى ، جانى دگر
بر جواد ابن الرضا حق داده از دریاى جود
گوهر ارزنده و در درخشانى دگر

 Forum.Barato.ir  


 

آن سومین ابوالحسن از خاندان وحى
چون سه على دیگر باشدعبادتش
افزون زریگهاى بیابان عطاى او
بیش از ستاره ‏هاى درخشان فضیلتش

 Forum.Barato.ir  


 

ز آیه‏ ها بشارتى ز سوره ‏ها اشارتى
مدینه شد زیارتى که شمس نازل آمده
خدا على دیگرى به شیعه مى‏ دهد نشان
سلام ما درود ما به جد صاحب الزمان

 Forum.Barato.ir  
لطف امام هادى و نور ولایتش
ما را اسیر کرده به دام محبتش
بر لطف بى کرانه اوبسته ‏ایم دل
امشب که جلوه گر شد خورشید طلعتش

 Forum.Barato.ir  

 

هدایت است به ظل لواى حضرت هادى
بخوان زیارت پر فیض جامعه که برى پى
به ارزش سخن دلرباى حضرت هادى
مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم
بود رضاى خدا در رضایت حضرت هادى

 Forum.Barato.ir  


 

به خاک عطر بهشتى پراکند اگر آید
نسیمى از طرف سامراى حضرت هادى
به عمر دهر مرا گر دهند عمر، نیرزد
به لحظه‏ اى که کنم جان فداى حضرت هادى
خداوندگوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است
تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم 
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: owner ، BARATO ، Zakeri M


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان