برا تو
برا تو

امتیاز موضوع:
  • 2 رای - 4.5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
خوندنش حوصله میخواد ولی خیلی قشنگه

خوندنش حوصله میخواد......ولی خیلی قشنگه
#1
Sad 
خوندنش حوصله میخواد......ولی خیلی قشنگه Cry

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾ
ه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﯾ
ه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ
هم به عشقش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢ ﻧ
ذاﺷﺖ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ
ها شیطنت ها ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ
بی خبر ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭ
ن ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ
ازﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮ
گردو دلشو بدست بیاره و بره ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ 21
ماه پست دادنا و لحظه شماری ها و دور بودن ها..


سلامتی ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎ
یی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ
که ماه ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭ
ن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿ
بش ﻣﻮﻧﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ««
بله»»..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ
که ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ
و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ
توی آیینه ﺷﮑﺴﺖ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ
با تموم وجود ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭ
ن 5.6 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ
اون ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ نیمه باز ﺧﯿﺲ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ
که ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ
ی ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ
خیس..


سلامتی یه عمر تنهایی..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ
،


سلامتی خنده های کودکی که توی راه بود..


سلامتی دختری که مادر شد..


سلامتی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند..


ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ..


سلامتی همه ی عاشقایی که هرگز به عشقشون نرسیدن و از دور نگران یکی یه دونه شون بودن و با بغض با سکوتشون گفتن آهای غریبه این که دستش توی دستای توءه همه ی دنیای منه خیلی مراقبش باش. ...اگه عاشق باشی اشكتو در میاره اگه در نیاورد بدون نیستی Cry

 گــ ــرگ باش تا محتاج
 نوازش دیگری نباشی:(گرگ یعنی ارتش تکـ نفره " تنها"ولی وَحشیــ ـ ــ..!!
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: DANYAL_PISHRO ، тαяαηє ، Zakeri M ، °Masood° ، فرشاد جون ، Elena80
#2
سلام دوستان خوبم

ممنون که با حضورتون سبب پر رنگ شدن احساساتم شدید

و سپاس از لطف فراوانی که به نوشته های من دارید

در پاسخ به سوال شما عزیزان باید بگم

نوشته هام اکثرا نا گفته های دلمه که

همراه تک تکشون احساس نهفته ای موج میزنه

که دلیلش بودن شما دوستان مجازیست

و من مانده ام اگر شما نبودید روی دیوار احساس چه کسی می نوشتم

و بدانید بودنتان را قدر می دانم....فرشاد جون((((((((((((((((هرگز تمامت رو برای کسی رو نکن.............))))))))))))))
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: Canis Lupus ، Zakeri M
#3
برای امروز عهدی میبندم

تا زیباترین ها را برایت به ارمغان آورم

چرا که خداوند زیباترین طلوعش را

همراه با شادابی طبیعت خالصانه نثارم کرده است

و این زیبا نوید بخش بخششی دیگر است.

فرشاد جون((((((((((((((((هرگز تمامت رو برای کسی رو نکن.............))))))))))))))
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: Canis Lupus ، Zakeri M
#4
       
به من ايمان بياور
در يک لحظه ميتوانم
تنها يک لحظه
خورشيد را به آغوشت بياورم
و ماه را به اتاقت
به من ايمان بياور
معجزه من
آغوش زني است به طعم درياها
چيزي که هيچ بهشتي ندارد.((((((((((((((((هرگز تمامت رو برای کسی رو نکن.............))))))))))))))
برای تشکر از نویسنده روی سپاس کلیک کنید
پاسخ }}}}
سپاس شده توسط: SKELETON ، Canis Lupus ، Zakeri M


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان